شرح وظایف کمیته طرح‌های توسعه نوآورانه

شرح وظایف کمیته طرح‌های توسعه نوآورانه

 

شرح وظایف

 • تشکیل کارگاه جهت آشنایی اعضای محترم هیات علمی با طرح های نوآورانه آموزشی
 • اعلام فراخوان واطلاع رسانی به ذینفعان جهت ثبت و ارسال طرح های نوآورانه آموزشی
 • ارئه خدمات مشاوره ای توسط متخصصین در حوزه آموزش پزشکی
 • انتخاب طرح های برترجهت ارسال طرح های منتخب به مرکز تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
 • نظارت بر طرح ها جهت اطمینان از اجرای درست برنامه و حرکت به سمت کاربردی نمودن طرح های نوآورانه
 • استفاده از نتایج طرحها برای ارتقاء آموزش در حوزه های مختلف با بهره گیری از نتایج طرح های نوآورانه
 • مدیریت سامانه فعالیتهای نوآورانه
 • ارائه خدمات حمایتی ، مشاوره و ارزیابی فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به ایده های نوآورانه(پروپوزالهای نوآورانه)
 • تعیین مشاور آموزشی برای طرحهای پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
 • معرفی و پیشنهاد پروپوزالهای منتخب برای اعطای گرانت آموزشی (در مراکز ذی صلاح)
 • تعیین و ارسال طرحهای درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه به داوران مربوطه
 • تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیتهای نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری دانشگاهی
 • برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
 •  انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه