شرح وظایف دبیر کمیته پژوهش در آموزش

1- تشکیل جلسات کمیته پژوهش در آموزش و تهیه دستورکار جلسات و انجام کلیه مکاتبات مربوط به جلسات

2- انجام هماهنگی های لازم با اعضای کمیته

3- یافتن راهکارهای تشویقی و جلب پژوهشگران و پایان نامه ها به سمت پژوهش های حوزه آموزش

4- هدایت و اجرای بعضی از طرح های پژوهش در آموزش

5- تهیه و به روزسانی اولویت های پژوهش های حوزه آموزش با هماهنگی کمیته پژوهش در آموزش

6- اطلاع رسانی در زمینه اولویت های پژوهشی

7- ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی و پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه در زمینه پژوهش های آموزشی

8- ارائه طرح ها در جلسات کمیته برای بررسی و تعیین داروان و تصویب آن

9- انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه دفاع گزارش نهایی

10- ارائه گزارش نهایی های مصوب شده به کمیته کاربست مرکز

11- همکاری در تهیه و اطلاع رسانی و آموزش تهیه فرآیندهای آموزشی و همکاری در برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری