کمیته پژوهش در آموزش

یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد پژوهش در آموزش می باشد که از ابتدای تاسیس مرکز (سال 1377) شروع به فعالیت نموده است و رسالت اصلی آن تلاش در جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش دانشگاه می باشد و پژوهش هایی که در این راستا باشند را حمایت می کند