معرفی کمیته مشاوره طرح های پژوهش در آموزش

در این واحد اعضای هیات علمی و دانشجویان و پژوهشگران می توانند از خدمات مشاوره جهت تهیه پروپوزال و  انجام طرح ها در زمینه پژوهش در آموزش بهره مند گردند.