معرفی کمیته کاربست طرح های پژوهش در آموزش

تاریخ تشکیل: زمستان 1386

محل: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

هدف کلی: به کارگیری نتایج طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش

اهداف فرعی:

1- تبدیل فعالیت های پژوهشی مرکز به تصمیم های سازنده و عملی و پیشنهاد این تصمیمات به ذینفعان و مسئولین مربوطه

2- کمک به تعیین اولویت های پژوهشی با استفاده از روش های علمی

3- تماس با مجریان طرح های تحقیقاتی و اخذ پیشنهاد عملی ایشان

4- انعکاس نتایج تحقیقات و پیشنهادات مجریان تحقیق به محیط پژوهش شده

5- بررسی قسمت اهداف کاربردی طرح های ارائه شده به کمیته پژوهش در آموزش

6- بررسی بخش پیشنهادات گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته پژوهش در آموزش

اقدامات:

1- شناسایی طرح های تحقیقاتی پایان یافته و آماده سازی جهت طرح در کمیته کاربست

2- ارسال نتایج طرح های فوق به محل کاربست جهت به کارگیری نتایج آنها