اعضای کمیته دانش‌پژوهی

اعضای کمیته دانش‌پژوهی:

دکتر سیاوش وزیری                            معاون آموزشی (رئیس کمیته)

دکتر الهام نیرومند                              مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (دبیر کمیته)

دکتر حسین اشتریان                          نماینده هیأت ممیزه

دکتر منصور رضایی                             عضو هیأت علمی

دکتر ویدا سپاهی                                 عضو هیأت علمی