کارشناس مسئول

 نام و نام خانوادگی : ویدا سپاهی

رتبه علمی:دکتری مدیریت آموزش عالی

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرک تحصیلی : دکتری آموزش عالی

شماره تماس : 38378100-083