معرفی واحد

 

واحد دانش‌پژوهی

معرفی واحد

از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از عملکرد اعضای هیأت علمی را تشکیل می

دهند، ضروری است که تلاش و کوشش اساتید در این عرصه ثبت ،گسترش و به نحو مناسب ارزیابی و امتیاز بندی گردد. وجود چنین ساز و کاری

  سبب خلق ارزش‌های بدیع و آثار مفیدی در حیطه آموزش و عرصه‌های آموزش خواهد شد که جوهره آن ایمان و اخلاص، علم و تجربه، ابتکار و

خلاقیت و تلاش صاحبان خرد و اندیشمندان و تلاشگران می باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه

آموزش پزشکی در زمینه بررسی و کارشناسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارایه گزارش به کمیته دانشگاهی دانش

پژوهی دانشگاهی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه،اطلاع رسانی و آموزش در زمینه

دانش پژوهی در سطح دانشگاه و  مدیریت فعالیت های نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

لینک سامانه ملی فعالیت‌های نوآورانه جهت ثبت فعالیت‌های نوآورانه/دانش‌پژوهی

 http://meded1.behdasht.gov.ir/