شرح وظایف

شرح وظایف:

  •  تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
  •  بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
  • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
  • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیتهای نوآورانه
  • جمع­بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
  • دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
  • ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی و شرکت در جشنواره کشوری مطهری به مرکز مطالعات وزارت بهداشت
  • ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
  • پیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیتهای دانش پژوهی