واحد اخلاق در آموزش

 

رسالت: توسعه آموزش اخلاق  پزشکی وحرفه ای در دانشگاه

 

اهداف :

هدف اصلی : برنامه ریزی، اجرا و نظارت  بر آموزش اخلاق در دانشگاه 

 

اهداف اختصاصی: 

1.      بررسی وضعیت درس اخلاق پزشکی در دانشگاه

2.      پیگیری تدوین درسنامه های اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه

3.      حمایت و توانمندسازی اعضای هیات علمی برای ارتقای کیفیت آموزش اخلاق پزشکی و حرفه ای

4.      همکاری در تدوین و برنامه ریزی آموزش اخلاق پزشکی و حرفه ای

5.      هماهنگی در آموزش اخلاق پزشکی و حرفه ای براساس مصوبات کمیته ملی 

6.       نظارت بر رعایت اخلاق در آموزش علوم پزشکی

رصد وضعیت رعایت موازین اخلاقی و حرفه ای توسط دانشجویان ، اعضای هیات علمی و کارکنان