اعضای کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سیاوش وزیری

معاونت آموزشی دانشگاه(رئیس کمیته)

2

دکتر بابک ایزدی

مدیر گروه اخلاق و آداب پزشکی(دبیر کمیته)

3

دکتر الهام نیرومند

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

4

دکتر زینب محسنی افشار

رئیس آموزش مداوم جامعه پزشکی

5

دکتر محمدرسول خزاعی

معاون آموزشی گروه اخلاق و آداب پزشکی

6

دکتر محمدحسین فرزایی

معاون پژوهشی گروه اخلاق و آداب پزشکی

7

دکتر علی الماسی

دبیر شورای اخلاق حرفه ای و رئیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت- عضو هیات علمی گروه اخلاق و آداب پزشکی

8

دکتر مسعود صادقی

دبیر کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای- عضو هیات علمی گروه اخلاق و آداب پزشکی

9

دکتر علی سروش

عضو هیات علمی گروه اخلاق و آداب پزشکی

10

دکتر علی اکبر پرویزی فرد

عضو هیات علمی گروه اخلاق و آداب پزشکی

11

دکتر میترا بنیانی

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی