مشاوره واحد استعداد درخشان/المپیاد

مشاوره واحداستعداد درخشان/ المپیاد

مشخصات درخواست کننده
*
*
*
*
*
*
*
*
آدرس مرکز :بلوار شهید بهشتی -محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کرمانشاه تلفن مرکز : 102-38378100 فکس مرکز : 38367332 پست الکترونیکی edc@kums.ac.ir