لیست اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

اعضا کمیته برنامه ریزی درسی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1.       

دکتر محمدرسول خزاعی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

2.       

آقای دکتر بهزاد مهکی

رئیس کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه

3.       

آقای دکتر قباد رمضانی

مدیر کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه

4.       

آقای دکتر بهروز تاجدار

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

5.       

خانم دکتر فاطمه سیاحی

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

6.       

خانم دکتر مهسا راسخیان

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی

7.       

آقای دکتر فخرالدین ‌صبا

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

8.       

آقای سروش معاذی نژاد

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری سنقر

9.       

آقای دکتر شهاب رضائیان

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

10.   

خانم دکتر سوسن حیدر پور

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری مامایی

11.   

آقای دکتر محسن صفایی

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی

12.   

دکتر علی اشرف گودینی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

13.   

آقای دکتر یداله بهرامی

عضو کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

14.   

آقای احسان صیاد

دبیر کمیته برنامه ریزی درسی