بسمه تعالی

dcbabcd

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده:.........

گروه .......

طرح دوره کارآموزی /کارورزی( در عرصه) ..........

نام درس..... و نام واحد.....  نیمسال:...

 

 

با مراعات اصول کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


تدوین کننده/ کنندگان:

سهم هراستاد:

dcbabcd

ساختار دوره

تعریف دوره :............

پیش نیاز دوره: .....

مدت دوره (به ساعت/ روز نوشته شود):...............

محیط/ بخش دوره:

محتوای آموزشی

بر اساس سر فصل دروس

dcbabcd

                 هدف کلی دوره:..............

اهداف ویژه به تفکیک هر بخش:.................

مهارت های مورد انتظار:...............

برنامه کاری روزانه در بخش...............

قوانین و مقررات:.................

وظایف حرفه ای و اخلاقی کارآموزان/ کارورزان...........

نحوه ارزشیابی دوره:

آیتم های مورد ارزشیابی:

تکالیف...............

حضور و غیاب...................

ارزشیابی مهارتی(چک لیست) .....

آزمون پایان دوره:....

موارد دیگر....

چک لیست ارزشیابی در کارآموزی / کارورزی

ردیف

عنوان مهارت

1

75/0

5/0

25/0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

منابع آموزشی( بصورت ونکوور نوشته شود)

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولEDO دانشکده:

تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :