چک لیست ارزیابی طرح دوره کارآموزی و کارورزی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نام و نام خانوادگی:                                                                                        نام درس :

نام دانشکده:                                                                                                 نیمسال تحصیلی :

ردیف

                   موضوع

نمره کسب شده

نمره چک لیست

1

مشخص بودن عنوان کلی درس و نام واحد

5/0

2

مشخص بودن نام دانشکده و گروه آموزشی

5/0

3

مشخص بودن زمان برگزاری دوره

5/0

4

مشخص بودن تعریف دوره و پیش نیاز

1

5

مشخص بودن مدت دوره

5/0

6

مشخص بودن اهداف کلی دوره

5/0

7

مشخص بودن ساختار کلی دوره

2

8

مشخص بودن شرح وظایف دانشجویان

2

9

مشخص بودن برنامه کاری بخش/روز

1

10

مشخص بودن اصول و مقررات دوره

2

11

مشخص بودن مشخص بودن اهداف ویژه به تفکیک هر بخش  

4

12

مشخص بودن نحوه ارزشیابی دوره

1

13

مشخص بودن موارد ارزشیابی دوره

5/0

14

ضمیمه بودن چک لیست ارزشیابی مهارتی

3

15

مشخص بودن منابع مورد استفاده

1

نمره نهایی

20

  پیشنهادات: