مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم

استاد محترم، همانطور که مستحضر هستید در طرح تحول و نوآوری آموزش، از جمله ماموریت های مشترک همه مناطق آمایش و همچنین موضوع یکی از بسته های طرح تحول و نوآوری، بازنگری کوریکولوم ها می باشد و تمامی گروه های آموزشی بر اساس برنامه عملیاتی ارسالی از وزارت در این خصوص ملزم به بازنگری کوریکولوم ها شده اند که البته این امر می تواند فرصتی در جهت افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه باشد، بر اساس برنامه عملیاتی وزارت، نظرات شما در خصوص کوریکولوم آموزشی پس از ارسال به مرکز مطالعات، به گروه های مشابه در دانشگاه های منطقه آمایش3 ارسال و پس از دریافت نظرات منطقه و تایید مجدد توسط گروه مربوطه، جهت تصویب به شورای آموزشی دانشگاه ارسال و در ادامه به وزارت متبوع ارسال خواهد شد. بر این اساس، خواهشمند است ضمن بررسی سر فصل درس مصوب وزارت متبوع و کوریکولوم، نظرات و پیشنهادات خود را در قالب فرم ذیل حداکثر تا 15 شهریور ماه سال جاری مرقوم نموده و در صورت منفی بودن پاسخ هر یک از بندهای ذیل، دلایل و پیشنهادات اصلاحی در هر بند را به تفصیل ارائه نمایید. لازم به ذکر است جهت بازنگری کوریکولوم ظرف مدت معین در کارنامه آموزشی نیز امتیازی در نظر گرفته شده است.

1 -عنوان درس با رئوس و محتوی مطالب درسی تناسب دارد؟ بله خیر توضیحات:..................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................

2 -تعداد واحد درسی با حجم مطالب تناسب دارد؟ بله خیر توضیحات:.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

3 -تعداد واحد نظری با عملی تناسب دارد؟ بله خیر نام درس : ........................................ دانشکده و گروه آموزشی: ........................................ تعداد و نوع واحد (تئوری/عملی): ........................................ مقطع، رشته: .................................. توضیحات:............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................

4 -آیا دروس پیش نیاز متناسب است؟ بله خیر توضیحات:.........................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................... . .......................................................................................................................................................................................

5 -آیا هدف کلی درس کامل و مناسب است ؟ بله خیر توضیحات:........................................................................................................................................ ..............................  .......................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................

6 -آیا شرح درس کامل و مناسب است ؟ بله خیر توضیحات:.......................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................................  ......................................................................................................................................................................................

  7 -محتوا با رئوس مطالب تناسب دارد؟ بله خیر توضیحات:........................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

8-روش تدریس واحد درسی(ذکر شده در سر فصل) با محتوا تناسب دارد؟ بله خیر توضیحات:...................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 

9 -شیوه ارزشیابی (ذکر شده در سرفصل) مناسب می باشد؟ بله خیر توضیحات:....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................  ........................................................................................................................................................................................

10-منبع یا منابع معرفی شده درس مناسب است؟ بله خیر توضیحات:....................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................  ...................................................................................................................................................................................

11--آیا به نظر شما این درس در جایگاه ترمی مناسبی ارائه می شود؟ بله خیر توضیحات:...................................................................................................................................................................  ..................................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................... 

-چه مواردی بر اساس نیاز فعلی دانشجویان باید به سر فصل ها یا مطالب آنها اضافه شود؟

 

*با توجه به احتمال طولانی بودن پاسخ این بخش، لطفاً نظرات در خصوص این گزینه پیوست شود.

 - چه مواردی بر اساس نیاز فعلی دانشجویان باید از سر فصل ها یا مطالب آنها کاسته شود ؟

*با توجه به احتمال طولانی بودن پاسخ این بخش، لطفاً نظرات در خصوص این گزینه پیوست شود.

 - هر گونه نظر  دیگری در خصوص تغییرات در کوریکولوم درس مورد نظر مرقوم بفرماید. ...

 

  *با توجه به احتمال طولانی بودن پاسخ این بخش، لطفاً نظرات در خصوص این گزینه پیوست شود ........................................................................................................................................................................   .....................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................... 

نام و نام خانوادگی استاد:              امضاء

مدیر گروه:                             امضاء

استاد فرهیخته، لطفا پس از تکمیل فرم فوق، این فرم را به همراه پیوست ها(در صورت وجود) از طریق دفاتر توسعه دانشکده (EDO )به مرکز مطالعات و توسعه، کمیته برنامه ریزی آموزشی ارسال فرمایید.