دانشکده

قالب نگارش طرح درس ترمی

عنوان درس :                                                                 مخاطبان:

تعدادواحد:(یا سهم استاد از واحد)                                ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:

زمان ارائه درس:   (روز،ساعت و نیمسال تحصیلی)             مدرس:

درس و پیش نیاز:

هدف کلی درس :

اهداف کلی جلسات : (جهت هر جلسه یک هدف)

1-

2-

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

بعنوان مثال: هدف کلی جلسه اول:

اهداف ویژه جلسه اول:

در پایان دانشجو قادر باشد

1-1-

2-1-

..........)

منابع:

روش تدریس:

وسایل آموزشی :

سنجش و ارزشیابی

آزمون

     روش

سهم از نمره کل(بر حسب درصد)

تاریخ

ساعت

کوئیز

///////////////////////////

////////////////////////

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

حضور فعال در کلاس

مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو: