معرفی واحد

                                                        معرفی واحد                                                       

یکی از اصلی ترین اجزای آموزش، برنامه درسی است که از آن به عنوان قلب آموزش نیز یاد می شود و دارای نقش های

مختلفی می باشد، از جمله اینکه باید بتواند مجموعه ای از فرصت های یادگیری را در راستای تربیت نیروی انسانی مورد

نیاز جامعه فراهم نماید. برنامه‌های درسی، یکی از عناصر کلیدی هر نظام آموزشی محسوب می شوند به طوریکه توانمندی

استادان در امر تدریس ارتباط نزدیکی با میزان دانش و مهارت آنان از فرایند برنامه ریزی درسی دارد. برنامه ریزی درسی،

تنظیم طرح دوره و درس برای آموزش، موجب پیشگیری از اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی می

شود. در مجموع آموزش های مبتنی بر برنامه­ریزی و طراحی برنامه ی درسی، اقدامات آموزشی را با تفکر، تصمیم گیری،

آینده نگری و حل مشکل، مبتنی بر اصول و روش­های علمی، همراه می سازد، کلیه ی فعالیت­ها را در مسیر اهداف از پیش

تعیین شده سوق می دهد و نهایتاٌ انجام صحیح آن موجب افزایش کارایی و اثربخشی آموزش خواهد شد. از این­رو فرایند

آموزش، هنگامی موفق خواهد بود که هدف یا اهداف آموزشی مشخص و مطلوبی را دنبال کند و مبتنی بر اصول، فنون و

مهارت های برنامه­ریزی درسی باشد. با توجه به آنچه گفته شد و اهمیت برنامه­ریزی درسی در موفقیت نظام آموزشی،

واحد برنامه­ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه، بعنوان یکی از کمیته

های اصلی این مرکز تلاش دارد که در راستای بهبود  فعالیت های آموزشی- درسی گام بردارد.

اهم وظایف و فعالیت های کمیته برنامه ریزی درسی:

v   نظارت بر تدوین برنامه درسی دانشکده­ها بر اساس روش­های نوین آموزشی

v   مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشگاه

v   تهیه قوانین جدید و تدوین، داوری و امتیازدهی طرح درس ها و طرح دوره ها