رییس کمیته برنامه ریزی درسی

 

                                                                             

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر بهزاد مهکی

(Ph.D) مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی

آمار زیستی

مرتبه علمی:استاد