شرح وظایف کارشناس

 

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی درسی

 

Ø      تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی درسی و تهیه دستورکار جلسه و صورت جلسات.

Ø      دریافت طرح درس و طرح دوره های اساتید به صورت الکترونیکی از مسولینEDO  دانشکده ها و EDU مراکز خدمات درمانی(بیمارستان ها)

Ø      طرح درس ها و طرح دوره های دریافتی به اعضای کمیته جهت انجام داوری به صورت الکترونیکی داده می شود.

Ø      طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا (پایه و بالینی) و برنامه های مبتنی بر جامعه وتصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه

Ø      همکاری در تدوین شیوه نامه های اجرای صحیح فرایند مدیریت برنامه درسی و نظارت بر به کارگیری آن در عرصه های مختلف آموزشی شامل کلاسهای نظری، عرصه های بالینی، عرصه های آزمایشگاهی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکز آموزش مجازی (با توجه به ساختار دانشگاه)

Ø      پایش و نظارت بر اجرای صحیح شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی توسط دفاتر توسعه و ارائه بازخورد

Ø      همکاری برای ارتقای کیفیت آموزشهای ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش

Ø      کارشناسی، ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

Ø      همکاری در تدوین و نظارت بر به کارگیری شیوهنامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در کلیه عرصه های آموزش

Ø     بعد از داوری طرح درس ها و طرح دوره­ها، گزارشات به صورت الکترونیکی به واحد کارنامه الکترونیک اساتید ارسال خواهد شد.

Ø     طرح درس و طرح دوره ها داوری شده توسط اعضای کمیته برنامه ریزی درسی به صورت الکترونیکی بهEDO  دانشکده ها و EDU مراکز خدمات درمانی(بیمارستان ها) جهت بازخورد به اساتید مربوطه آن مرکز ارسال می شود.

Ø     دریافت فرم شماره 1و2 ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و انجام  تجزیه و تحلیل فرم های مربوطه.

Ø     ارتباط مستقیم با EDO ها و EDU ها برای دریافت فایل الکترونیکی طرح درس و طرح دوره لاگ بوک و ...  اساتید.

Ø     انجام کلیه مکاتبات واحد برنامه ریزی درسی.

Ø     تهیه پمفلت های حوزه کمیته برنامه ریزی درسی

Ø     تهیه فلوچارت طرح درس ها

Ø     تهیه فلوچارت طرح دوره

 

              احسان صیاد                                                                   دکتر الهام نیرومند

   کارشناس واحد برنامه ریزی آموزشی                             رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی