شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور شهریورماه1401

وزارتی  شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی کشور

وزارتی  آیین نامه شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)ودفاتر توسعه آموزش (EDO)و نحوه تعامل آنها در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور