برنامه عملیاتی دفاتر توسعه

 

برنامه عملیاتی دفاتر توسعه

فلسفه و رسالت دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همسو با بسته تحول در آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و برنامه استراتژیک آموزشی می باشد.

 برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های آموزشی بستر مناسب و مساعدی را برای رشد هر چه بیشتر اعضای هیات علمی، مربیان آموزشی و دانشجویان فراهم می سازد. رسالت ما ارتقای کیفی سطح توانمندی های حرفه ای و ایجاد تعهد به یادگیری های نظری و بالینی جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خالق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه می باشد. دفتر توسعه آموزش تلاش خواهد کرد بهترین و به روزترین روش های یادگیری و یاددهی را به دو قشر مهم یعنی فراگیران و فرادهندگان معرفی نموده و آنها را بسوی تعالی آموزشی سوق دهد.

اهداف :

هدف کلی :

این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های:

-برنامه ریزی درسی و آموزشی

-ارزشیابی

-پژوهش در آموزش

-توانمندسازی اساتید

-دفتر استعداد درخشان و المپیاد

-آموزش مجازی

-واحد جشنواره شهید مطهری

توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

 اهداف اختصاصی :

 1-تشویق اعضای هیات علمی و کادر آموزشی به استفاده از روش های مناسب و به روز یادگیری-یاددهی

2-به کارگیری و توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی

3-ساختارمندسازی و عینیت بخشی به فرایندهای یادگیری-یاددهی و ارزشیابی

4-نظارت بر آزمون های سرنوشت ساز و پایان ترم دانشجویان در دروس نظری و عملی

5-ترویج انجام پژوهش در حوزه آموزش

6-بهبود زیرساخت های مورد نیاز برای اعتباربخشی آموزشی دانشکده

7-آماده سازی دانشجویان برای المیادها و مسابقات علمی

8-توانمندسازی اساتید در خصوص روش های یادگیری-یاددهی

9-نظارت و انجام ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی

10- بالا بردن کیفیت آموزش اعضای هیات علمی به دانشجویان

به منظور دستیابی به اهداف فوق الذکر، از اعضای هیات علمی و مسئولین کمیته های دفتر توسعه آموزش دانشکده نظرسنجی بعمل آمد و نیازهای اعضای هیات علمی در خصوص امر یادگیری-یاددهی دسته بندی شد بنابراین، محورهای کلی وظایف دفتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1402 به شرح زیر در نظر گرفته شده است

 فعالیت های دفتر توسعه براساس کمیته :

واحد ارزشیابی

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی:

1-ساختارمندسازی و عینیت بخشی به فرایندهای یادگیری-یاددهی و ارزشیابی

2-نظارت بر آزمون های سرنوشت ساز و پایان ترم دانشجویان در دروس نظری و عملی

3-نظارت و انجام ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

1.         

تفکیک واحد ارزشیابی به سه کمیته ارزشیابی اساتید، ارزیابی و سنجش دانشجو و ارزشیابی برنامه

واحد ارزشیابی

از ابتدای مهر ماه 1401

نامه و آیین نامه

وجود مستندات

سالیانه

2.         

برگزاری جلسات کمیته دفاتر توسعه آموزش

رئیس مرکز، معاون مرکز، مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده های به همراه کارشناسان واحد، کارشناس دفاتر توسعه آموزش

به صورت فصلی

جلسه حضوری

وجود مستندات

4جلسه تا پایان سال

3.         

انجام ارزیابی درونی گروه های آموزشی هر 3 تا 5 سال

گروه های آموزشی

بعد از اتمام تاریخ 3 تا 5 ساله انجام اخرین ارزیابی

به صورت CD

وجود مستندات

3 تا 5 سال یک بار

4.         

ارسال نتایج ارزیابی اساتید بالینی فرم های شماره 13 و 14

کارشناس گروه و مسئول واحد توسعه

پایان هر بخش یا هر دوره کارآموزان و کارورزان

نامه محرمانه

وجود مستندات

3 ماه

5.         

ارسال سوالات تستی و تشریحی گروه ها جهت انجام انالیز سوالات هر ترم به EDC

توسط مسئول دفتر توسعه دانشکده

پایان هر ترم

ارسال سوالات

وجود مستندات

6 ماه

6.         

ارسال نتایج آزمون های osce  ، PMP و ....... و ارسال نتایج به EDC

کارشناس گروه و مسئول واحد توسعه

پایان هر دوره

نامه محرمانه

وجود مستندات

3 ماه

7.        

-افزایش توان ارایه ی مشاوره مرکز و دفاتر توسعه آموزش به گروه های آموزشی و دانشکده

کارشناسان مرکز مطالعات و مسئول واحد دفتر توسعه دانشگاه

تمام وقت

نامه محرمانه

وجود مستندات

سالیانه

واحد توانمندسازی اساتید

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی:

1-توانمندسازی اساتید در خصوص روش های یادگیری-یاددهی

2- تشویق اعضای هیات علمی و کادر آموزشی به استفاده از روش های مناسب و به روز یادگیری-یاددهی

3- به کارگیری و توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

8.         

انجام نیازسنجی آموزشی جهت توانمندسازی اساتید

گروه های آموزشی

ابتدای هر ترم

فرم های نیازسنجی

وجود مستندات

6 ماه

9.         

تشکیل کارگاه های توانمندسازی اساتید در گروه ها و ارسال نتایج به EDC

کارشناس گروه

در طول سال

حضوری و غیرحضوری

وجود مستندات

هر ماه

10.     

درخواست استاد جهت برگزاری کارگاه از EDC

ا عضای هیات علمی

ابتدای هر ترم

نامه

وجود مستندات

6 ماه

11.     

صدور گواهی جهت کارگاه های برگزار شده از سوی EDC

کارشناس گروه

بعد از برگزاری کارگاه

گواهی

وجود مستندات

بعد از برگزاری کارگاه

 

واحد برنامه ریزی آموزشی

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی: بالا بردن کیفیت آموزش اعضای هیات علمی به دانشجویان

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

12.     

ارسال طرح درس ها تا دو هفته بعد از شروع ترم به EDC همچنین بارگذاری طرح درس در سایت بیمارستان یا دانشکده

اعضای هیات علمی و مسئول دفتر توسعه دانشکده/مرکز آموزشی درمانی

دو هفته بعد از شروع ترم

نامه

وجود مستندات

6 ماه

13.     

ارسال طرح دوره های به EDC

اعضای هیات علمی و مسئول دفتر توسعه دانشکده/مرکز آموزشی درمانی

سالیانه

نامه

وجود مستندات

یک ساله

 


 

واحد پژوهش در آموزش

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی: ترویج انجام پژوهش در حوزه آموزش

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

14.     

مشخص نمودن اولویت های پژوهشی

اعضای هیات علمی

سه سال یکبار

نامه

وجود مستندات

سه سال یکبار

15.     

بارگذاری در اولویت های پژوهشی در سایت بیمارستان یا دانشکده جهت اطلاع رسانی

کارشناس دفتر توسعه

سه سال یکبار

سایت دانشکده/مرکز آموزشی درمانی

وجود مستندات

سه سال یکبار

16.     

ارسال اولویت های پژوهشی تایید شده به EDC

کارشناس دفتر توسعه

سه سال یکبار

نامه

وجود مستندات

سه سال یکبار

 

کمیته دانش پژوهی آموزشی

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی: ترویج انجام دانش پژوهی اموزشی در حوزه آموزش

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

17.     

اطلاع رسانی جهت انجام دانش پژوهی آموزشی و فرایندهای آموزشی از طریق سامانه

کارشناس واحد

سالیانه

نامه و سایت

وجود مستندات

سالیانه

18.     

انجام دانش پژوهی آموزشی و فرایندهای آموزشی از طریق سامانه

کارشناس واحد

سالیانه

از طریق سامانه

وجود مستندات

سالیانه

 

واحد آموزش مجازی

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی: انجام محتوای سازی توسط اساتید

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

19.     

وجود آیین نامه واحد آموزش مجازی در EDU بیمارستان و EDO دانشکده

کمیته آموز مجازی

سالیانه

شیوه نامه

وجود مستندات

سالیانه

20.     

ارسال محتوی تایید شده توسط EDO و EDU به مرکز مطالعات براساس ماده 9 بندهای 1 و 2 و 3 آیین نامه آموزش مجازی

اعضای هیات علمی

در طول ترم

CD و گواهی

وجود مستندات

در طول ترم

21.     

انجام ارزشیابی محتوای سازی اساتید توسط دانشجویان

مسئول دفاتر توسط

در طول ترم

فرم ارزشیابی و گواهی

وجود مستندات

در طول ترم

 

دفتر استعداد درخشان و المپیاد

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی: آماده سازی دانشجویان برای المیادها و مسابقات علمی

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

22.     

برگزاری جلسات مشترک با دانشجویان و مشخص نمودن مشکلات و پیشنهادات آموزشی آنها و اعلام به EDC

توسط کمیته توسعه آموزش

در طول ترم

نامه

وجود مستندات

در طول ترم

23.     

اطلاع رسانی به دانشجویان و ارسال نامه موجه سازی شیفت دانشجویان و ......

توسط کارشناس EDO/EDU

در طول ترم

نامه

وجود مستندات

در طول ترم

24.     

وجود برد اختصاصی مربوط به واحد استعداد درخشان و المپیاد

مسئول EDO/EDU

سالیانه

وجود برد

وجود مستندات

سالیانه

 

واحد جشنواره شهید مطهری

هدف کلی: هدف این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در جهت توسعه روش های نوین یادگیری-یاددهی برنامه ریزی کرده است

هدف اختصاصی: برگزاری جشنواره دانشگاهی و کشور شهید مطهری

ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع و اتمام

روش اجرا

شاخص دستیابی

گزارش پیشرفت

25.     

برگزاری وبینار با دانشگاه های کلان منطقه به منظور هماهنگی جهت برگزاری غرفه مشترک 

کارشناس واحد

سالیانه

نامه

وجود مستندات

دو ساله

26.     

اطلاع رسانی در مورد همایش آموزش علوم پزشکی

کارشناس واحد

سالیانه

نامه

وجود مستندات

یک ساله

27.     

ارسال فعالیت ها و اقدامات دانشکده یا بیمارستان در قالب پوستر، فایل صوتی و ... جهت ارائه در جشنواره

مسئول EDO/EDU

سالیانه

کتاب، پوستر، بنر، CD و ...

وجود مستندات

یک ساله

28.     

برگزاری جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری

کارشناس واحد

سالیانه

نامه

وجود مستندات

یک ساله