گزارش عملکرد دفاتر توسعه شهریور 1401 تا شهریور 1402

گزارش عملکرد دفتر نظارت و هماهنگی بر دفاتر توسعه آموزش در سال 1401

 

1-برگزاری جلسات دفتر توسعه آموزش

2-طراحی فرم های پایش دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی

3-پایش دفاتر توسعه آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی به صورت ۶ ماه یکبار

4-اعلام گزارشات پایش به معاونت آموزشی و دانشکده ها

5-تهیه فلوچارت واحد

6-تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی واحد

7-به روز رسانی اطلاعات دفتر توسعه آموزش در سایت مرکز