شرح وظایف کارشناس دفاتر توسعه دانشگاه

شرح وظایف کارشناس دفاتر توسعه دانشگاه

 

Ø     برگزاری جلسات کمیته دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و مراکز آموزشی

 

Ø     تهیه چک لیست پایش و انجام پایش دفاتر توسعه هر 6 ماه یکبار

 

Ø     بررسی اقدامات انجام شده در دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها(EDOها) و واحد توسعه آموزش بیمارستان‌ها (EDUها)

 

و اعلام گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه و ارسال تشویقی جهت مسئول و کارشناس دفاتر توسعه آموزش که بهترین عملکرد را در طی سال داشته‌اند.

Ø     اطلاع رسانی به دانشکده‌ها و مراکز جهت انجام ارزیابی درونی توسط گروه‌های آموزشی هر 3 تا 5 سال

 

Ø     اعلام به دانشکده‌ها جهت ارسال سوالات اساتید به EDC جهت انجام آنالیز کمی و ارائه بازخورد به اساتید و دانشکده و ثبت در کارنامه آموزشی اساتید

Ø     مکاتبه با دانشکده‌ها جهت اطلاع‌رسانی به دانشجویان برای انجام ارزشیابی اساتید در سامانه هم‌آوا

 

Ø     اعلام امتیازات ارزیابی اساتید بالینی (با استفاده از فرم‌های شماره 13 و 14) جهت ثبت در کارنامه آموزشی اساتید

 

Ø     اعلام امتیازات آزمون‌های osce  ، PMP و ....... جهت ثبت در کارنامه آموزشی اساتید بالینی

 

Ø     اعلام به دانشکده‌ها و مراکز برای انجام نیازسنجی آموزشی جهت برگزاری توانمندسازی آموزشی

 

Ø     اعلام به دانشکده‌ها و مراکز جهت ارسال طرح درس‌ها تا دو هفته بعد از شروع ترم به EDC و همچنین بارگذاری طرح

 

درس در سایت بیمارستان یا دانشکده

Ø     اعلام به دانشکده‌ها و بیمارستان‌ها جهت مشخص نمودن اولویت‌های پژوهشی و همچنین بارگذاری در سایت بیمارستان

 

و دانشکده

 

 

 

                  

                    

                    فروغ زنگنه                                                                                                 دکتر الهام نیرومند

         کارشناس دفتر توسعه آموزش                                                     رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی