معرفی مرکز

تاریخچه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

یکی از وظایف نظام آموزش عالی بهبود کارایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گروه پزشکی در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه می باشد. تحقق این امر به عوامل متعددی از جمله افزایش توانمندی شغلی اعضای هیات علمی بستگی دارد. افزون بر این میزان پیشرفت دانش در بسیاری از رشته های دانشگاهی چنان سریع است که دانشگاهها را با ضرورت توسعه مداوم رشته های علمی مربوطه و تجدید نظر در آنها روبرو ساخته است. از این رو از ابتدای نیم قرن اخیر بعضی از دانشگاههای معتبر دنیا تدابیری در جهت ایجاد مراکز توسعه آموزش اندیشیده اند و طی سالهای اخیر به دنبال تشکیل کارگاه توسعه کارایی اعضای هیات علمی (0نوامبر 1984 استرالیا) بسیاری از کشورها به طور جدی مساله را پیگیری و اقدام به تاسیس مراکز توسعه آموزش پزشکی ( Medical Educational Development Centers) نمودند (1).

اهداف تشکیل این مراکز عبارت بودند از:

1-افزایش دانش اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی؛

2-افزایش مهارت در طراحی، روشها و کاربردهای تحقیق؛

 3-افزایش توان تدریس؛

4-افزایش توان مدیریت؛

 5-افزایش توان خدمت به اجتماع

ساختار مراکز توسعه در دانشگاهها و موسسات مختلف بسته به سیاستهای کلی حاکم بر آنها متفاوت است.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در فروردین ماه سال 1377

واحدهای برنامه ریزی آموزشی و ْآموزش پزشکی جامعه نگر، ارزشیابی و نظارت، آموزش مداوم، آموزش اساتید و پژوهش در آموزش، راه اندازی شد و در ادامه فعالیت آن از سال 1385 واحد استعدادهای درخشان نیز در زیر مجموعه آن قرار گرفت. (در تابستان 1387 واحد آموزش مداوم از آن منفک شد) .