مدیر مرکز

نیرومند3

آدرس  مرکز: بلوار شهید بهشتی -محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  کرمانشاه

email مرکز:   edc@kums.ac.ir