اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری جشنواره پاسخگویی اجتماعی ( اتا )....

اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری جشنواره پاسخگویی اجتماعی ( اتا )....

به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری جشنواره اتا دانشگاه علوم  پزشکی  شهید صدوقی  یزد  از تاریخ 30/9/1402 به  تاریخ 4/10/1402 تغییر یافت .

 

عکس

وبینار واکاوی یادگیری

برگزاری کارگاه این تازه آغاز یک پایان است.....

کاربرد هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی

استاندارد های آموزشی در حوزه پزشکی