کارشناس واحد

کارشناس واحد  : پریچهر عزتی                                                                       

مدارک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

                      دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تلفن تماس:  2- 08338378100

داخلی: 135

ایمیل : edc@kums.ac.ir