گفت‌وگوی مستقیم مدیر آموزش و مدیر دانشجویی با دانشجویان دانشکده ها

دانشکده داروسازی
دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی                                                                                        دانشکده پرستاری سنقر