مسئول و کارشناس واحد


   

نام و نام خانوادگی امیر جلالی

رتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PH.D

شماره ایمیل: