کارشناس واحد

مسئول و کارشناس واحد


   

نام و نام خانوادگی : دکتر مهنوش صمدی

رتبه علمی: استایار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PH.D

شماره ایمیل: