مسئولین EDO ها

مسئولین EDO ها

1

آقای دکترماریا شیروانی

مسئول EDO دانشکده پزشکی

2

آقای بیژن صبور

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

3

خانم دکتر لیلا بهبود

مسئول EDO دانشکده داروسازی

4

آقای دکتر امیر جلالی

مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی

5

خانم دکترعاطفه خوید

مسئول EDO دانشکده دندانپزشکی

6

آقای دکتر هیوا حسینی

مسئول EDO دانشکده بهداشت

7

آقایدکتر مهنوش صمدی

مسئول EDU بیمارستان امام رضا(ع)

8

آقای دکترفرهاد سالاری

رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر EDOها