مسئول واحد

 

 

نام و نام خانوادگی عاطفه خوید

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: رادیولوژی فک و صورت

شماره ایمیل: