مسئول و کارشناس واحد


   

نام و نام خانوادگی بیژن صبور

رتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

شماره ایمیل:


اعضای کمیته


اعضای کمیته های واحد EDO دانشکده پیراپزشکی

عنوان کمیته

اسامی اعضا 

ردیف

کمیته ارزشیابی

رضا پور میرزا

1

کمیته ارزشیابی

بیژن صبور

2

کمیته ارزشیابی

کامران سلیمی

3

کمیته ارزشیابی

داریوش پورمند

4

کمیته ارزشیابی

معصومه عباسی

5

کمیته ارزشیابی

یحیی صفری

6

کمیته ارزشیابی

محسن ژاله

7

کمیته برنامه ریزی آموزشی

ارسلان نادری پور

8

کمیته برنامه ریزی آموزشی

نصرالله سهرابی

9

کمیته برنامه ریزی آموزشی

ابراهیم عزتی

10

کمیته برنامه ریزی آموزشی

سمیرا فتاحی

11

کمیته برنامه ریزی آموزشی

علی ملکی

12

کمیته برنامه ریزی آموزشی

فخرالدین صبا

13

کمیته برنامه ریزی آموزشی

پریسا ریزه وندی

14

کمیته برنامه ریزی آموزشی

ندا خالدیان

15

کمیته برنامه ریزی آموزشی

امیر شیانی

16

کمیته پژوهش در آموزش

یحیی صفری

17

کمیته پژوهش در آموزش

محمد باقر شمسی

18

کمیته پژوهش در آموزش

محمدرسول توحیدنیا

19

کمیته پژوهش در آموزش

رضا پورمیرزا کلهر

20

کمیته پژوهش در آموزش

فرشته جلالوندی

21

کمیته پژوهش در آموزش

سوده شهسواری

22

کمیته پژوهش در آموزش

صالح صالحی ذهابی

23

کمیته آموزش مجازی

احسان خدامرادی

24

کمیته آموزش مجازی

علی محمدی

25

کمیته آموزش مجازی

فاصمه امیری

26

کمیته آموزش مجازی

مجتبی حسینی

27

کمیته آموزش مجازی

افشین گودرزی

28

کمیته آموزش مجازی

فاطمه سیاحی

29

کمیته آموزش مجازی

رسول کاویانژاد

30