مسئول EDOدانشکده

              دکترلیلا بهبود
 
   عضو هیأت علمی گروه فارماسیوتیکس
 
    مرتبه علمی : استادیار فارماسیوتیکس
 
    رشته تحصیلی فارماسیوتیکس
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی 211
 
    نمابر : 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
l.behbood@kums.ac.ir