شرح وظایف

شرح وظایف:

 

1.       1- بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان

2.     2-  انتقال مشکلات،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتیبه سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشگاه                          

3.      3- تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی

4.      4- ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی

5.      5-   تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه ها ی آموزشی  

 نحوه تعامل اعضای دانشجویی با سایر دانشجویان:

 

اعضای منتخب دانشجویی دانشکده ها موظف هستند ، نظرات و پیشنهادات دانشجویان دانشکده مربوطه رادر خصوص مسائل آموزشی اخذ و به کمیته مشورتی دانشجویی ارائه نمایند.