معرفی واحد

شرح وظایف


بسمه تعالی

شرح وظایف کارشناس واحد ایده پردازان آموزشی

- هماهنگی با اعضای ثابت کمیته ایده پردازان و مدیر گروههای

- محترم و اعضاء هیات علمی جهت حضور وبرگزاری جلسات .

- برگزاری کمیته ایده پردازان آموزشی بصورت ماهیانه )شنبه

- ابتدای هرماه(و کمیته های فرعی حسب نیاز.

- پیگیری دستور کار کمیته ایده پردازان

- تنظیم صورتجلسات ومصوبات کمیته ها و پیگیری اجرای آنها

-EDU دانشکده ها و EDO مشارکت و همکاری در نظارت بر

بیمارستانی.

-        مشارکت وهمکاری در طرح های تحقیقاتی مورد نیاز در

انجام سایر امور و وظایف محوله در راستای فعالیتهای مرکز

و معاونت محترم آموزشی دانشگاه . EDC