کارشناس مسئول واحد


 

نام و نام خانوادگی : شایسته حسنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی

شماره تلفن:08338367332