اعضای کمیته

              اعضای کمیته دانش پژوهی در سال 1397

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

آدرس ایمیل

1

دکتر حبیب اله خزایی   

معاون آموزشی دانشگاه و رئیس کمیته

متخصص روانپزشکی

www.Ha.khazaei@yahoo.com

2

دکتر بابک ایزدی

رئیس مرکز توسعه ومطالعات آموزش پزشکی و دبیر کمیته

متخصص آسیب شناسی

www.Bizadi@Hotmail.com

3

دکترمنصور رضایی

عضو هیأت علمی

  آمار حیاتی PHD

Rezaei39@yahoo.com

4

دکتر علی پور متعبد

رئیس دانشکده دندانپزشکی

PHD ایمنولوژی

a pour motabbed@yahoo.com

5

دکتر امیر جلالی

عضو کمیته دانش پژوهی

PHD پرستاری

A-jalali@kums.ac.ir

6

آقای بیژن صبور

عضو کمیته دانش پژوهی

کارشناسی ارشد

sabour-b@kums.ac.ir

7

دکتر بهزاد کرمی متین

عضو کمیته دانش پژوهی

 PHD بهداشت

BKM_1344@yahoo.com

8

دکتر فرهاد سالاری

معاون مرکز مطالعات وتوسعه

PHD  ایمنولوژی

www.f.salari@kums.ac.ir

9

دکتر ویدا سپاهی

عضو کمیته دانش پژوهی

PHD مدیریت آموزش عالی

Vidasep2002@yahoo.com

10

دکتر افشین الماسی

عضو کمیته دانش پژوهی

PHD آمار زیستی

Asalmasa@gmail.com