شرح و وظایف کارشناس

شرح وظایف:

  • تشکیل پرونده دانش پژوهی برای اساتید متقاضی بر اساس آیین نامه ارتقاء
  • ارائه مشاوره به اساتید در راستای آیین نامه دانش پژوهی
  • کارشناسی مستندات دانش پژوهی و پیگیری نواقص قبل از تشکیل کمیته
  • پیگیری فعالیتهای دانش پژوهی از طریق سایتmeded.behdasht.gov.ir
  • کارشناسی و داوری اطلاعات وارد شده در سایت و بررسی فعالیت دانش پژوهانه
  • هماهنگی برگزاری کمیته دانش پژوهی
  • ارسال مصوبات کمیته دانش پژوهی به هیأت ممیزه و دانشکده مربوطه