آیین نامه ها و فرم های واحد دانش پژوهی آموزشی

آیین نامه ها و فرم های واحد دانش پژوهی آموزشی

pdf

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

pdf

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی موسسه های آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی

pdf

شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی

pdf

راهنمای داور

pdf

راهنمای مشاور

pdf

راهنمای مدیریت فعالیت های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی آموزشی

Pdf

پیوست شماره 1: پروپوزال فعالیت نوآورانه

Pdf

پیوست شماره 2: ابزار ارزیابی پروپوزال های طرح­های نوآورانه (تکمیل کننده داور)

Pdf

پیوست شماره 3: فرم درخواست ارزشیابی دانش­پژوهی جشنواره شهید مطهری

Pdf

پیوست شماره 4: فرم ارزشیابی فعالیت­های نوآورانه آموزش پزشکی (داوران)

Pdf

پیوست شماره 5: دانش پژوهی کشوری

Pdf

پیوست شماره 6: پیوست 8 آیین نامه ارتقا