کارشناس مسئول

نام و نام خانوادگی: دکتر ویدا سپاهی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزش عالی

شماره تماس: 08338369859

پست الکترونیک: vidasep2002@yahoo.com