ریاست مرکز

 

نام و نام خانوادگی : بابک ایزدی

رتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: پاتولوژی

شماره تلفن :08338367334