آدرس مجله

 

شماره تماس و فاکس : 38369859 - 083

آدرس : بلوار شهید بهشتی - محوطه بیمارستان طالقانی - پشت کتابخانه مرکزی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی - طبقه دوم - دفتر مجله توسعه در آموزش علوم پزشکی (ERMS)