مجله آموزشی مرکز

مجله علمی پژوهشی Educational Research In Medical Sciences

The Official Journal of Education Development Center, University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

Educational Research in Medical Sciences

صاحب امتیاز و ناشر:‌ مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری موسسه Kowsarmedical Publishing

شماره‌ی مجوز: 26772/91-8/9/۱۳91 شاپا (نسخه چاپی): 0341-2252 شاپا (نسخه آنلاین): 0465-2252

تماس با دفتر مجله: آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دفتر مجله

کد پستی: 6714673159
تلفن: 38369859-۰83
دورنگار: 38369859-۰83
برای کسب اطلاعات کامل در مورد مجله اینجا را کلیک کنید.