آیین نامه ها


سرفصل دورس دوره دکترای عمومی سرفصل دورس دوره دکترای عمومی

قوانین ومقررات طرح اینترشیپ دوره کارشناسی مامایی قوانین ومقررات طرح اینترشیپ دوره کارشناسی مامایی

قوانین و ضوابط کارآموزی در عرصه (اینترشیپ) کارشناسی پرستاری قوانین و ضوابط کارآموزی در عرصه (اینترشیپ) کارشناسی پرستاری

اجرای استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکترا عمومی اجرای استانداردهای کالبدی برنامه آموزشی دوره دکترا عمومی
   
طرح اینترشیپ طرح اینترشیپ