رئیس کمیته برنامه ریزی درسی


نام و نام خانوادگی: امیر جلالی          

نام و نام خانوادگی: Amir Jalali         پست الکترونیک : a_jalali@kums.ac.ir

گروه آموزشی : بهداشت و روان         آخرین مدرک تحصیلی : (phD)دکترا تخصصی

1