شرح وظایف کارشناس


 

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی درسی

1-تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی درسی و تهیه دستور کار جلسه و صورت جلسات .

2-دریافت طرح درس اساتید و گزارشات به واحد کارنامه الکترونیک اساتید .

3-طرح درس های دریافتی در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی به اعضای کمیته جهت انجام داوری داده می شود .

4-طرح درس داوری شده توسط اعضای کمیته برنامه ریزی درسی به اساتید مربوطه در دانشکده  ارسال می شود.

5-دریافت طرح دوره های اساتید و گزارش آن به واحد کارنامه الکترونیک اساتید .

6-دریافت فرم شماره 1و2 ارزیابی نحوه اجرای طرح درس (توسط دانشجو) و انجام  تجزیه و تحلیل فرم های مربوطه .

7-ارتباط مستقیم با EDOها برای دریافت فایل الکترونیکی طرح درس ها اساتید .

8-انجام کلیه مکاتبات واحد برنامه ریزی درسی .