فلوچارت ها


فرایند ارسال، داوری  و  امتیازدهی به  طرح درس های ارسالی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  فلوچارت طرح درس ها

روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی در کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش فلوچارت روند بازنگری کوریکولوم های آموزشی