آقای جهانگیر رضایی


بزرگسالان1(اختلالات حرکتی)شامل چهار فقره طرح درس

آقای ویسی رایگان


خانم مهدوی


خانم فاطمه حدادیان


خانم سهیلا آستانگی

خانم کتایون اسماعیلی